Kodeks postępowania administracyjnego – omówienie

Redakcja

7 kwietnia, 2024

Kodeks postępowania administracyjnego to zbiór przepisów regulujących sposób prowadzenia postępowań administracyjnych przez organy administracji publicznej oraz prawa i obowiązki stron uczestniczących w tych postępowaniach. W niniejszym artykule przedstawimy kompleksowy przewodnik po kodeksie postępowania administracyjnego, omawiając jego historię, zasady, procedury, prawa i obowiązki stron, decyzje administracyjne oraz postępowanie odwoławcze.

Czym jest kodeks postępowania administracyjnego?

Definicja kodeksu postępowania administracyjnego odnosi się do zbioru przepisów regulujących sposób prowadzenia postępowań administracyjnych przez organy administracji publicznej oraz prawa i obowiązki stron uczestniczących w tych postępowaniach. Kodeks ten ma na celu zapewnienie sprawiedliwości, przejrzystości i efektywności w relacjach między obywatelami a administracją.

Definicja i cel kodeksu postępowania administracyjnego

Cel kodeksu postępowania administracyjnego polega na uregulowaniu zasad, procedur oraz praw i obowiązków stron w postępowaniach administracyjnych. Dzięki temu kodeksowi, obywatele mają możliwość dochodzenia swoich praw wobec administracji, a organy administracyjne są zobowiązane do przestrzegania określonych zasad i procedur. W efekcie, kodeks ten wpływa na poprawę jakości i efektywności pracy administracji oraz zwiększa zaufanie obywateli do organów państwa.

Historia i ewolucja kodeksu postępowania administracyjnego

Historia kodeksu postępowania administracyjnego sięga początków XX wieku, kiedy to zaczęto wprowadzać pierwsze regulacje dotyczące postępowania administracyjnego. W Polsce pierwszy kodeks tego rodzaju został wprowadzony w 1960 roku. Od tego czasu, ewolucja kodeksu postępowania administracyjnego przebiegała poprzez liczne nowelizacje i zmiany, mające na celu dostosowanie przepisów do zmieniających się realiów społecznych, gospodarczych i politycznych.

Ważnym etapem w ewolucji kodeksu była jego reforma w 2001 roku, która wprowadziła szereg istotnych zmian, takich jak zasada domniemania legalności działania organów administracji, zasada prawdy obiektywnej czy zasada zaufania do organu administracji. Kolejne nowelizacje wprowadzały m.in. uproszczenia proceduralne, zwiększenie praw stron czy wprowadzenie nowych instytucji, takich jak skarga na bezczynność organu administracji.

Zasady postępowania administracyjnego

W kodeksie postępowania administracyjnego wyróżniamy wiele zasad postępowania administracyjnego, które mają na celu zapewnienie sprawiedliwości, przejrzystości i efektywności w relacjach między obywatelami a administracją. W niniejszym artykule omówimy podstawowe zasady oraz zasadę prawdy obiektywnej i zasadę zaufania do organu administracji.

Podstawowe zasady postępowania administracyjnego

Podstawowe zasady postępowania administracyjnego obejmują m.in.:

 • zasadę legalizmu – organy administracji są zobowiązane do działania wyłącznie na podstawie i w granicach prawa,
 • zasadę praworządności – organy administracji muszą przestrzegać zasad demokratycznego państwa prawa,
 • zasadę domniemania legalności działania organów administracji – działania organów administracji uważane są za zgodne z prawem, dopóki nie zostanie udowodnione inaczej,
 • zasadę równości stron – wszystkie strony postępowania administracyjnego mają równe prawa i obowiązki,
 • zasadę szybkości i prostoty postępowania – organy administracji są zobowiązane do prowadzenia postępowań w sposób prosty, szybki i efektywny.

Zasada prawdy obiektywnej i zasada zaufania do organu administracji

Zasada prawdy obiektywnej oznacza, że organy administracji są zobowiązane do ustalenia stanu faktycznego sprawy w sposób wyczerpujący i zgodny z rzeczywistością. Organ administracyjny ma obowiązek zgromadzenia wszelkich dowodów i informacji niezbędnych do wydania decyzji, a także uwzględnienia zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych okoliczności dla strony.

Z kolei zasada zaufania do organu administracji oznacza, że obywatele mają prawo oczekiwać, że organy administracji będą działać w sposób rzetelny, kompetentny i zgodny z prawem. Ta zasada nakłada na organy administracji obowiązek dbałości o interesy obywateli oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej. W praktyce oznacza to m.in. uprzedzenie strony o wszelkich istotnych okolicznościach sprawy, udzielanie informacji na temat przysługujących praw i obowiązków, a także rzetelne i terminowe rozpatrywanie wniosków i skarg.

Wspólnie, zasada prawdy obiektywnej oraz zasada zaufania do organu administracji mają na celu zapewnienie sprawiedliwego i efektywnego postępowania administracyjnego, które uwzględnia interesy obywateli oraz zasady demokratycznego państwa prawa.

Procedura administracyjna

Procedura administracyjna to zbiór czynności podejmowanych przez organy administracji publicznej w celu rozstrzygnięcia sprawy indywidualnej, której przedmiotem jest stosunek prawny między obywatelem a administracją. Procedura ta jest ściśle uregulowana przez kodeks postępowania administracyjnego, który określa zasady, etapy oraz role i obowiązki uczestników postępowania.

Etapy procedury administracyjnej

Etapy procedury administracyjnej obejmują:

 1. Wniesienie wniosku, skargi lub zażalenia przez stronę,
 2. Przyjęcie i zarejestrowanie wniosku, skargi lub zażalenia przez organ administracyjny,
 3. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym zgromadzenie dowodów i ustalenie stanu faktycznego sprawy,
 4. Wydanie decyzji administracyjnej przez organ administracyjny,
 5. Doręczenie decyzji stronie,
 6. Możliwość wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej przez stronę,
 7. Przeprowadzenie postępowania odwoławczego przez organ wyższego stopnia (jeśli strona wniosła odwołanie),
 8. Wydanie decyzji przez organ odwoławczy i doręczenie jej stronie.

Rola i obowiązki organu administracyjnego w procedurze

Rola organu administracyjnego w procedurze administracyjnej polega na rozstrzygnięciu sprawy indywidualnej zgodnie z obowiązującym prawem, z uwzględnieniem interesów strony oraz zasad demokratycznego państwa prawa. W tym celu organ administracyjny ma szereg obowiązków, takich jak:

 • przestrzeganie zasad postępowania administracyjnego, w tym zasady prawdy obiektywnej i zasady zaufania do organu administracji,
 • przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym zgromadzenie dowodów i ustalenie stanu faktycznego sprawy,
 • udzielanie stronie informacji na temat przysługujących jej praw i obowiązków,
 • rzetelne i terminowe rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń,
 • wydanie decyzji administracyjnej zgodnej z obowiązującym prawem,
 • informowanie strony o możliwości wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej oraz o sposobie i terminie jego wniesienia,
 • przekazanie akt sprawy organowi odwoławczemu w przypadku wniesienia odwołania przez stronę.

Wypełnienie tych obowiązków przez organ administracyjny ma na celu zapewnienie sprawiedliwego, efektywnego i przejrzystego postępowania administracyjnego, które uwzględnia interesy obywateli oraz zasady demokratycznego państwa prawa.

Prawa i obowiązki strony w postępowaniu administracyjnym

W postępowaniu administracyjnym, oprócz organów administracji publicznej, kluczową rolę odgrywają strony, czyli osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których interes prawny lub obowiązek są przedmiotem sprawy. W związku z tym, strony mają określone prawa i obowiązki, które mają na celu zapewnienie uczciwego i efektywnego postępowania administracyjnego.

Prawa strony w postępowaniu administracyjnym

Prawa strony w postępowaniu administracyjnym obejmują między innymi:

 • prawo do uczestniczenia w postępowaniu, w tym prawo do zgłaszania wniosków, skarg i zażaleń,
 • prawo do zgłaszania dowodów oraz wnioskowania o ich przeprowadzenie,
 • prawo do wglądu w akta sprawy oraz uzyskania ich kopii,
 • prawo do korzystania z pomocy prawnej lub innego doradztwa,
 • prawo do bycia wysłuchanym przez organ administracyjny,
 • prawo do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej,
 • prawo do otrzymywania informacji na temat przysługujących praw i obowiązków oraz przebiegu postępowania.

Realizacja tych praw przez stronę ma na celu umożliwienie jej aktywnego uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym oraz ochronę jej interesów prawnych.

Obowiązki strony w postępowaniu administracyjnym

Obowiązki strony w postępowaniu administracyjnym to między innymi:

 • obowiązek rzetelnego i terminowego przedstawienia stanu faktycznego sprawy,
 • obowiązek dostarczenia organowi administracyjnemu wymaganych dokumentów i informacji,
 • obowiązek uczestniczenia w czynnościach postępowania, jeśli jest to konieczne dla wyjaśnienia sprawy,
 • obowiązek przestrzegania terminów oraz zasad postępowania administracyjnego,
 • obowiązek ponoszenia kosztów postępowania, jeśli przepisy prawa tak stanowią.

Wypełnienie tych obowiązków przez stronę ma na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania administracyjnego oraz współpracy z organem administracyjnym w celu rozstrzygnięcia sprawy zgodnie z obowiązującym prawem.

Decyzja administracyjna

W postępowaniu administracyjnym kluczowym elementem jest decyzja administracyjna, która stanowi rozstrzygnięcie organu administracji publicznej w indywidualnej sprawie. Decyzja ta może dotyczyć zarówno praw, jak i obowiązków stron postępowania. W niniejszym artykule omówimy definicję oraz rodzaje decyzji administracyjnych.

Czym jest decyzja administracyjna?

Definicja decyzji administracyjnej opiera się na art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że decyzja administracyjna to rozstrzygnięcie organu administracji publicznej w indywidualnej sprawie, wydane na podstawie przepisów prawa materialnego. Decyzja ta może mieć charakter rozstrzygający, ustalający, zezwalający lub nakazujący. Decyzja administracyjna jest wydawana na zakończenie postępowania administracyjnego i powinna być oparta na zebranych dowodach oraz ustaleniach faktycznych.

Rodzaje decyzji administracyjnych

Rodzaje decyzji administracyjnych można podzielić ze względu na różne kryteria, takie jak:

 • Charakter prawny decyzji:
  • pozytywne (przyznające uprawnienia, zezwalające na określone działania),
  • negatywne (odmawiające przyznania uprawnień, nakazujące zaprzestania określonych działań).
 • Zakres decyzji:
  • ograniczony (dotyczący tylko jednej strony postępowania),
  • rozciągnięty (obejmujący więcej niż jedną stronę postępowania).
 • Podmiot decyzji:
  • indywidualne (dotyczące konkretnej osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej),
  • generalne (dotyczące grupy osób lub podmiotów).

W praktyce, decyzje administracyjne mogą przybierać różne formy, takie jak decyzje o zezwoleniu na budowę, decyzje o przyznaniu świadczeń, decyzje o nałożeniu kar administracyjnych czy decyzje o odmowie udzielenia informacji publicznej. Ważne jest, aby pamiętać, że każda decyzja administracyjna powinna być oparta na obowiązujących przepisach prawa oraz wynikających z nich uprawnieniach i obowiązkach stron postępowania.

Skarga na decyzję administracyjną

W przypadku niezadowolenia ze skargi na decyzję administracyjną, strona postępowania ma prawo do złożenia skargi. W tej części artykułu omówimy procedurę składania skargi oraz możliwe wyniki postępowania odwoławczego.

Procedura składania skargi na decyzję administracyjną

Procedura składania skargi na decyzję administracyjną jest uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego. Skarga powinna być złożona na piśmie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie postępowania. Skargę należy złożyć do organu, który wydał zaskarżoną decyzję, a ten przekazuje ją wraz z aktami sprawy do organu wyższego stopnia.

W skardze należy wskazać:

 • imię, nazwisko i adres skarżącego,
 • oznaczenie zaskarżonej decyzji,
 • przedmiot skargi,
 • okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające złożenie skargi,
 • żądanie skarżącego.

Warto pamiętać, że skarga może być złożona również przez pełnomocnika strony, który powinien posiadać stosowne pełnomocnictwo.

Możliwe wyniki postępowania odwoławczego

W wyniku rozpatrzenia skargi na decyzję administracyjną, organ wyższego stopnia może podjąć różne wyniki postępowania odwoławczego, takie jak:

 • utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji,
 • zmiana decyzji w całości lub w części,
 • uchylenie decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ niższego stopnia,
 • uchylenie decyzji i umorzenie postępowania.

Organ wyższego stopnia może również odmówić rozpatrzenia skargi, jeżeli została złożona po upływie terminu, nie zawiera wymaganych elementów lub skarżący nie ma prawa do złożenia skargi.

Ważne jest, aby pamiętać, że wynik postępowania odwoławczego może być korzystny dla strony, ale również może utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję. Dlatego warto dokładnie przeanalizować decyzję administracyjną oraz przepisy prawa przed złożeniem skargi, aby ocenić szanse na pomyślne rozpatrzenie odwołania.

Postępowanie odwoławcze

Postępowanie odwoławcze to kolejny etap, który może nastąpić po złożeniu skargi na decyzję administracyjną. W tej części artykułu omówimy, kiedy i jak złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej oraz szczegółowo przedstawimy przebieg postępowania odwoławczego.

Kiedy i jak złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej?

Jeśli strona postępowania nie zgadza się z wynikiem postępowania odwoławczego, może złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej. Aby to zrobić, należy znać odpowiedź na pytanie: kiedy złożyć odwołanie oraz jak złożyć odwołanie.

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej przez organ wyższego stopnia. Podobnie jak w przypadku skargi, odwołanie powinno być złożone na piśmie i zawierać:

 • imię, nazwisko i adres odwołującego,
 • oznaczenie zaskarżonej decyzji,
 • przedmiot odwołania,
 • okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające złożenie odwołania,
 • żądanie odwołującego.

Odwołanie należy złożyć do organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Organ ten przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy do właściwego sądu administracyjnego.

Przebieg postępowania odwoławczego

Przebieg postępowania odwoławczego obejmuje kilka etapów, które przedstawiamy poniżej:

 1. Organ, który wydał zaskarżoną decyzję, przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu administracyjnego.
 2. Sąd administracyjny sprawdza formalne wymogi odwołania oraz czy zostało złożone w terminie.
 3. Jeśli odwołanie spełnia wymogi formalne, sąd administracyjny rozpatruje je merytorycznie, biorąc pod uwagę zarówno argumenty strony, jak i stanowisko organu administracyjnego.
 4. Sąd administracyjny może zlecić przeprowadzenie dodatkowych czynności dowodowych, jeśli uzna to za konieczne.
 5. Na podstawie zebranych dowodów oraz analizy przepisów prawa, sąd administracyjny wydaje wyrok, który może:
  • utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję,
  • zmienić decyzję w całości lub w części,
  • uchylić decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ administracyjny,
  • uchylić decyzję i umorzyć postępowanie.

Warto zaznaczyć, że wyrok sądu administracyjnego może być przedmiotem skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jeśli strona postępowania uzna, że sąd pierwszej instancji nieprawidłowo zastosował przepisy prawa lub naruszył zasady postępowania.

Polecane: